คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

28 May 2023

Scitech VRU