การแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 “จันทราเกมส์”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 “จันทราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

28 March 2023

Scitech VRU