ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์

28 March 2023

Scitech VRU