กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (ศูนย์มาตรวิทยา แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี


28 March 2023

Scitech VRU