คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 9

ณ บริเวณอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ถึงที่ทำการไปรษณีย์


28 May 2023

Scitech VRU