คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมVRU Family Happy New Year 2020

ณ ลานสร้างสุขบริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์


26 September 2023

Scitech VRU