คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมVRU Family Happy New Year 2020

ณ ลานสร้างสุขบริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์


28 March 2023

Scitech VRU