โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุม SCC 2504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์


28 May 2023

Scitech VRU