คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


28 March 2023

Scitech VRU