กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารจัดการวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ Scopus”

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์


28 March 2023

Scitech VRU