การประชุม เตรียมความพร้อมการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณะภัย

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร


28 March 2023

Scitech VRU