ลำดับ แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย วันที่ประกาศ
1 แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2562
29/มิ.ย./2563
2 แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2563
29/มิ.ย./2563