เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นมิตรต่อชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
2. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. เสริมสร้างงานพันธกิจสัมพันธ์ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. สร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์

เป็นคณะที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมหลัก

 • S

  Social Responsibility

  Social Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • C

  Co-Operative Organization

  Co-Operative Organization = ความร่วมมือขององค์กร

 • I

  Integrated innovation

  Integrated innovation = นวัตกรรมเชิงบูรณาการ

ประวัติความเป็นมา

 • 2475

  เมื่อปี พ.ศ. 2475

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

 • 2513

  เมื่อปี พ.ศ. 2513

  ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

 • 2520

  ปี พ.ศ. 2520

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ด้วยกันได้แก่
  - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
  - หมวดวิชาคณิตศาสตร์
  - หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
  - หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
  - หมวดวิชาหัตถศึกษา
  - หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
  โครงสร้างการบริหารมีหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่
  - ภาควิชาเกษตรศาสตร์
  - ภาควิชาคณิตศาสตร์
  - ภาควิชาเคมี
  - ภาควิชาชีววิทยา
  - ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  - ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  - ภาควิชาพลศึกษา
  - ภาควิชาสุขศึกษา
  - ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต

 • 2523

  ปี พ.ศ. 2523

  ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

 • 2535

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และในปี พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นตำแหน่งคณบดี

 • 2540

  ปี พ.ศ. 2540

  การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชา

 • 2547

  วันที่ 14 มิถุนายน 2547

  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 • 2548

  ปี พ.ศ. 2548

  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชาจวบจนถึงปัจจุบัน

Scitech VRU