รายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. จำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รอบ ๑ (Portfolio 1/1)

๒. จำนวนผู้สมัคร รอบ ๑ (Portfolio 1/2)

๓. จำนวนผู้สมัคร รอบ ๒ (โควตา)

การรับพระราชทานปริญญาบัตร

การรับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการ

คู่มือการใช้ระบบสําหรับบัณฑิต

รายชื่อบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

bundit2