ผู้บริหาร

คณบดี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

รองคณบดี อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

รองคณบดี ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

รองคณบดี ผศ.ดรุณี หันวิสัย

ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี

ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์อัจจิมา มั่นทน

ผู้ช่วยคณบดี ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ