ทำเนียบผู้บริหาร

หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ผศ.มนูญ แก้วราตรี พ.ศ. 2522-2525
 2. ผศ.ประหยัด ศิริจันทร์ พ.ศ. 2525-2528
 3. รศ.ไพบูลย์ แสงแก้ว พ.ศ. 2528-2531
 4. อ.วิชิต ศรีทอง พ.ศ. 2532-2535
 5. รศ.อรรณพ บุญถนอม พ.ศ. 2535-2538

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. รศ.อรรณพ บุญถนอม พ.ศ. 2538-2541
 2. อ.อำนาจ มั่นทน พ.ศ. 2542-2549
 3. อ.สิริเจษฎ์ รัตนจรณะ พ.ศ. 2559-2552
 4. ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ พ.ศ. 2553-2556
 5. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พ.ศ. 2556-2560
 6. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พ.ศ.2560-ปัจจุบัน