สายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี, เจ้าหน้าที่หลักสูตร, เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

1 นางกนกพร  สัณห์ฤทัย หัวหน้าสำนักงาน
2 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต นักวิชาการพัสดุ
 3 นางอนัญญา นาคหัสดีย์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
4 นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)
5 นางสาวงามเนตร ระพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
6 นางจันทร์ฉาย บุญประกอบ ตรีวุฒิ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
7 นายพิชิต มีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ นักวิชาการศึกษา (กิจการนักศึกษา)
9 นายธนา  ผ่องสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 นางสาวทวีพร พันสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา
11 นายธนา ละมะณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12 นางนริศรา เงินยวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13 นายเนติวิทย์ วรรณโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14 นางสาวเบ็ญจมาศ นามณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15 นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล นักวิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
16 นางสาวประทุม พรรณปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17 นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา นักวิชาการศึกษา (ประกันคุณภาพ)
18 นางสาวภัศรา วงค์สุดี นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
19 นางสาวเมลดา วงค์จันตา นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
20 นางสาวเยาวนารถ งามนนท์ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
21 นางสาววันเพ็ญ อินวอ นักวิชาการศึกษา
22 นางสาวศิริวรรณ แสงสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23 นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
24 นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

พนักงานรักษาความสะอาด, พนักงานขับรถ

1 นางเกษร อยู่อินทร์ พนักงานรักษาความสะอาด
2 นางต้อย กลิ่นทวี พนักงานรักษาความสะอาด
3 นางสาวทองคูน หวันทา พนักงานรักษาความสะอาด
4 นายนภา แก้วสะเทือน พนักงานขับรถ
5 นายบรรยวัสถ์ อิ่นมีกุล พนักงานรักษาความสะอาด
6 นางสุมนา ประสงค์เวช พนักงานรักษาความสะอาด
7 นายไพโรจน์ คุ้มโต พนักงานขับรถ
8 นายยาว สิงห์ดี พนักงานรักษาความสะอาด
9 นางเรณู โคกสลุด พนักงานรักษาความสะอาด
10 นางสำอางค์ ฝ่ายรีย์ พนักงานรักษาความสะอาด