ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

พันธกิจ
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงได้กำหนดพันธกิจดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  2. ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของคณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
  4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ
  5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

เป็นคณะที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น