ค่านิยมหลัก

Core Value

Core value ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจากคำว่า SCI & TECH

S = Social Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม

C = Creativity = คิดสร้างสรรค์

I = Improvement = พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

T = Training Hub = แหล่งฝึกอบรม

E = Effective Environmental Organization = องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

C = Cooperative Network = เครือข่ายความร่วมมือ

H = Harmony = กลมเกลียวน้ำหนึ่งใจเดียว