คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

รองคณบดี

อาจารย์ มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี  หันวิสัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางกนกพร  สัณห์ฤทัย

ประธานหลักสูตร

อาจารย์วิริยาภรณ์  กล่อมสังข์เจริญ                                       หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์จุรีมาศ  ดีอำมาตย์                                                     หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน                                 หลักสูตรเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา  แพงศรี                           หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์อัจจิมา  มั่นทน                                                          หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ใยแพร  ชาตรี                                                           หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อาจารย์สุนี  ปัญจะเทวคุปต์                                                  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข                                      หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา

อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว                                                 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ชลลดา  พละราช                                                    หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ ดร.เยาวภา  แสงพยับ                                            หลักสูตรฟิสิกส์ประยุคต์

อาจารย์ ดร.รัตถชล  อ่างมณี                                               หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย

อาจารย์เศรฐพงศ์  วงษ์อินทร์                                             หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์