คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

รองคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางวารุณี จันทพึ่ง หัวหน้า

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร

อ.             คหกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน                     เคมี

อ.             เทคโนโลยีชีวภาพ

อ.                     เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ใยแพร  ชาตรี                         โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.                  วิทยาการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข                    วิทยาศาสตรศึกษา

อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว                วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.ชลลดา พละราช                     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร.เยาวภา  แสงพยับ               ฟิสิกส์ประยุคต์

อ.รัตถชล  อ่างมณี                     การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย