คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางวารุณี จันทพึ่ง หัวหน้า

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

อ.ไพรินทร์ มีศรี

อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

ประธานหลักสูตร

อ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย             คหกรรมศาสตร์

ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน                     เคมี

อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์             เทคโนโลยีชีวภาพ

อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์                     เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ใยแพร  ชาตรี                         โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต์                  วิทยาการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข                    วิทยาศาสตรศึกษา

อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว                วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.ชลลดา พละราช                     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร..เยาวภา  แสงพยับ               ฟิสิกส์ประยุคต์

อ.รัตถชล  อ่างมณี                     การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย