สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

  1. ผศ.ดร.ชลอ วงศ์แสวง
  2. ผศ.เบญจมาศ แก้วนุช
  3. ผศ.วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์
  4. ดร.เยาวภา แสงพยับ
  5. อาจารย์โยธิน กัลยาเลิศ
  6. อาจารย์วิชัย กองศรี
  7. อาจารย์เอกชัย จงเสรีเจริญ
  8. ดร.นพมาศ ประทุมสูตร