หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  1. อาจารย์ชลลดา พละราช
  2. อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
  3. อาจารย์จินต์จุฑา ขำทอง
  4. อาจารย์บุษยา จูงาม
  5. อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
  6. อาจารย์อมตา อุตมะ
  7. อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา
  8. อาจารย์ขวัญแข  สงัดวงศ์