หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  1. อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
  2. ดร.ขนิษฐา ภมรพล
  3. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
  4. ดร.ประภาพร ชุลีลัง
  5. ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
  6. อาจารย์ณหทัย โชติกลาง
  7. อาจารย์ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
  8. อาจารย์ณัฐสิมา โทขันธ์