หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

  1. อาจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์
  2. ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
  3. ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
  4. ผศ.สมบูรณ์ ภู่พงศกร
  5. อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
  6. อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์
  7. อาจารย์ประณมกร อัมพรพรรดิ์
  8. อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
  9. อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์