หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

  1. ดร.สัจนา พัฒนศักดิ์
  2. อาจาย์ศกุนตาล์ มานะกล้า
  3. อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ
  4. อาจารย์ใยแพร ชาตรี
  5. อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ
  6. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ