หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์
 2. ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่
 3. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
 4. ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา
 5. อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
 6. อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง
 7. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
 8. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงษ์พัฒนานิภาส
 9. อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี
 10. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
 11. อาจารย์เศรฐพงศ์ วงษ์อินทร์
 12. อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน
 13. ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ
 14. อาจารย์อัจจิมา มั่นทน