หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

  1. อาจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
  2. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
  3. อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล
  4. อาจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
  5. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
  6. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
  7. ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ