หลักสูตรเคมี

  1. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
  2. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
  3. ผศ.ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม
  4. ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์
  5. ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร
  6. ดร.ปริญทร เต็มญารศิลป์
  7. ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม
  8. ดร.สุวิมล  สืบค้า