หลักสูตรเคมี

  1. ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน
  2. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
  3. ผศ.ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม
  4. ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์
  5. ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร
  6. ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง
  7. ดร.ปริญทร เต็มญารศิลป์
  8. ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม