หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

  1. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
  2. อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์
  3. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
  4. ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
  5. อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
  6. อาจารย์สินีนาถ สุขทนารักษ์
  7. อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์