หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

 1. อาจารย์ฐิติมา เกศาหอม
 2. อาจารย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
 3. ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
 4. ผศ.จินตนา จันทร์ศิริ
 5. ผศ.ดรุณี หันวิสัย
 6. ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
 7. ดร.สุภาวิณี ขันคำ
 8. อาจารย์กัญญณัช คงครบ
 9. อาจารย์กานต์ธิดา ตันประเสริฐ
 10. อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
 11. อาจารย์ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
 12. อาจารย์วิริยาภรณ์ กล่อมสังเจริญ
 13. อาจารย์สุนันทา ศรีโสภา