ประวัติความเป็นมา

Image00001ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  และเมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  หมวดวิชาหัตถศึกษาและหมวดวิชาเกษตรศาสตร์  โครงสร้างการบริหารมีหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาพลศึกษา  ภาควิชาสุขศึกษา  และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต

ในปี พ.ศ. 2523  ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ต่อมาเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงใช้นามว่า  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และในปี พ.ศ. 2538พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นตำแหน่งคณบดี

ในปี พ.ศ. 2540  การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชา

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548  ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชาจวบจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดทำการสอนใน 12 หลักสูตร  ดังนี้

หลักสูตร

 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
 2. คหกรรมศาสตร์
 3. เคมี
 4. เทคโนโลยีชีวภาพ
 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 7. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 8. วิทยาศาสตรศึกษา
 9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 11. ฟิสิกส์ประยุกต์
 12. หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
 13. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์ 13180