ผลงานวิจัยทางวิชาการ

1. อ.ณัฐสิมา โทขันธ์

2. อ.ใยแพร ชาตรี

3. อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

4. อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม

5. อ.รัตถชล อ่างมณี

6. อ.จิตติมา กอหรั่งกูล

7. อ.ณฐพงษ์ เมธินธรัวสรรค์ + อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

8. อ.อัจจิมา มั่นทน

9. อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

10. อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

11. อ.วัฒนา ร่วมกับ อ.เบญจาง อัจฉริยะโพธา

12. อ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา

13. อ.วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

14. อ.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา (22)

15. อ.วีระวัตน์ อุ่นเสน่หา (21)

16. อ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

17. อ.ณหทัย โชติกลาง

18. อ.นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ

19. อ.ใยแพร ชาตรี

20. อ.วัชราภรณ์ วงศ์กุลกาญจน์ 3

21. อ.พรรณวิภา แพงศรี

22. อ.ดาวรถา วีระพันธ์

23. อ.รัตถชล อ่างมณี (ตำรา)

24. อ.มนํญญา คำวชิระพิทักษ์

25. อ.ณัฎฐิรา ศุกไพบูลย์ ร่วมกับ อ.ดาวรถา วีระพันธ์

26. อ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

27. อ.นฤมล ธนานันต์

28. อ.นฤมล ธนานันต์ 1

29. อ.นฤมล ธนานันต์ 2

30. อ.นฤมล ธนานันต์ 3

31. อ.นฤมล ธนานันต์ 4

32. อ.นฤมล ธนานันต์ 5

33. อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ 2

34. อ.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์ 1

35. อ.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์

36. อ.นพรัตน์ ไวโรจนะ

37. อ.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1

38. อ.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์ 2