รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

๑. รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

๒. รายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณ