รายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. จำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รอบ ๑ (Portfolio 1/1)

๒. จำนวนผู้สมัคร รอบ ๑ (Portfolio 1/2)

๓. จำนวนผู้สมัคร รอบ ๒ (โควตา)