เอกสารประกอบการจัดทำแผนวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรใหม่

เอกสารประกอบการจัดทำแผนวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรใหม่

1.ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามราโชบาย

2.การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่

3.การสนับสนุนอุดทศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0

4.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประทุมธานี

5.ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.จำนวนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ ประจำปี 2560

7.กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่

8.ตารางวิเคราะห์หลักสูตร