เรียน บุคลากรทุกท่าน

เรียน บุคลากรทุกท่าน

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เจ้าฟ้าเกมส์
ในวันที่ 30 มี.ค. 2561 เวลา 08.30 น.  
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ฯ
 
ในการนี้คณะขอให้บุคลากรทุกท่านสวมเสื้อคลุมคณะสีเหลือง
โดยพร้อมเพรียงกัน